Sərgi bölmələri

 1. AVTOKLAVLAR
   
   
 2. AVTOKLAVLAR
 3. AVTOMATLAŞDIRILMIŞ QURĞULAR
   
   
  • Avtomatlaşdırma avadanlıqları
 4. AVTOMATLAŞDIRILMIŞ QURĞULAR
 5. BORU KƏMƏRLƏRI
   
   
  • Boru kəməri üçün izolyasiya
  • Əvvəlcədən izolyasiya edilmiş boru materialları
  • Kanalizasiya üçün plastik boru kəmərləri
 6. BORU KƏMƏRLƏRI
 7. BORULAR
   
   
  • Metal-plastik
  • Mis
  • Polad
  • Polietilen
  • Polipropilen
  • Pvc borular
 8. BORULAR
 9. ÇƏNLƏR
   
   
 10. ÇƏNLƏR
 11. ÇİRKAB (TULLANTI) SUYU TEXNOLOGİYALARI
   
   
 12. ÇİRKAB (TULLANTI) SUYU TEXNOLOGİYALARI
 13. ENERJİNİN İDARƏ OLUNMASI SİSTEMLƏRİ
   
   
 14. ENERJİNİN İDARƏ OLUNMASI SİSTEMLƏRİ
 15. ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ TEXNOLOGİYALARI
   
   
 16. ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ TEXNOLOGİYALARI
 17. FİLTRLƏR
   
   
  • Boru kəməri üçün
  • Su təchizatı
  • Su təmizləmə üçün
 18. FİLTRLƏR
 19. FIRIN ÜÇÜN BARMAQLIQLAR
   
   
 20. FIRIN ÜÇÜN BARMAQLIQLAR
 21. FİTİNQLƏR
   
   
  • “brandspoyt” və boru fitinqləri
  • Fitinqlər üçün izolyasiya
  • İstilik boruları üçün fitinqlər
  • Qaz boruları üçün fitinqlər
  • Su boruları üçün fitinqlər
 22. FİTİNQLƏR
 23. FORSUNKALAR
   
   
  • Emulsiya
  • Maye yanacaq
  • Qatı yanacaqlı
  • Qaz
 24. FORSUNKALAR
 25. GÜNƏŞ ENERJİSİ
   
   
 26. GÜNƏŞ ENERJİSİ
 27. HAVA DİFFUZORLARI
   
   
 28. HAVA DİFFUZORLARI
 29. HAVA NƏMLƏNDİRİCİLƏRİ
   
   
 30. HAVA NƏMLƏNDİRİCİLƏRİ
 31. HAVA PAYLAYICI QURĞULAR
   
   
  • Dempferlər
 32. HAVA PAYLAYICI QURĞULAR
 33. HAVA QIZDIRICILARI (KALORİFERLƏR)
   
   
 34. HAVA QIZDIRICILARI (KALORİFERLƏR)
 35. HAVA QURUDUCU CİHAZLAR
   
   
 36. HAVA QURUDUCU CİHAZLAR
 37. HAVA TƏMİZLƏYİCİLƏRİ
   
   
  • Hava filtrləri
  • Havanın çirklənməsinə qarşı nəzarət qurğuları
  • Tüstüçəkən bacalar
 38. HAVA TƏMİZLƏYİCİLƏRİ
 39. İÇMƏLİ SU İSTEHSALI
   
   
 40. İÇMƏLİ SU İSTEHSALI
 41. İRRİQASİYA (SUVARMA) SİSTEMLƏRİ
   
   
 42. İRRİQASİYA (SUVARMA) SİSTEMLƏRİ
 43. İSTİLİK İZOLYASİYASI MATERİALLARI
   
   
 44. İSTİLİK İZOLYASİYASI MATERİALLARI
 45. İSTİLİK SİSTEMLƏRİ
   
   
  • Buxar generatorları
  • Buxarı (kamin)
  • Döşəmə üçün istilik sistemləri
  • Elektrik qızdırıcı sistemlər
 46. İSTİLİK SİSTEMLƏRİ
 47. KOMPRESSORLAR
   
   
  • Mərkəzdənqaçma
  • Porşenli
  • Spirallı
  • Turbinli
  • Vintli
  • Yarım-hermetik
 48. KOMPRESSORLAR
 49. KONDİSİONERLƏR
   
   
  • Avtonom hava kondisionerləri
  • Çoxzonalı elektrik kondisionerləri
  • Çoxzonalı qaz kondisionerləri
  • Dəqiq hava kondisionerləri
  • Ekoloji blok
  • Fankoyllar
  • Hava emalı qurğusu
  • İstilik bərpa qurğusu
  • Kondisioner üçün borular
  • Kondisionerlər üçün aksesuarlar
  • Kondisionerlər üçün izolə sistemləri
  • Kondisionerlər, kanal tipli
  • Kondisionerlər, kaset tipli
  • Kondisionerlər, pəncərə altı
  • Kondisionerlər, pəncərə tipli
  • Kondisionerlər, split
  • Kondisionerlər, sütün tipli
  • Məişət kondisionerləri
  • Mərkəzləşdirilmiş kondisioner qurğuları
  • Multi-split kondisionerlər
  • Qaz kondisionerləri
  • Sənaye kondisionerləri
  • Yarımsənaye kondisionerləri
 50. KONDİSİONERLƏR
 51. KONVEKTORLAR
   
   
  • Elektrik
  • Qaz
 52. KONVEKTORLAR
 53. KULERLƏR
   
   
 54. KULERLƏR
 55. MİKSERLƏR
   
   
  • Termostatik mikserlər
 56. MİKSERLƏR
 57. NASOSLAR
   
   
  • Çirkab su nasosları
  • Istilik nasosları
  • Məişət nasosları üçün avtomatika
  • Sirkulyasiya nasosları
  • Sualtı nasoslar
  • Vibrasiyalı nasoslar
 58. NASOSLAR
 59. NƏZARƏT-ÖLÇMƏ CİHAZLARI
   
   
 60. NƏZARƏT-ÖLÇMƏ CİHAZLARI
 61. ÖLÇÜ SISTEMLƏRI VƏ ALƏTLƏRI
   
   
 62. ÖLÇÜ SISTEMLƏRI VƏ ALƏTLƏRI
 63. pəncərə tipli
   
   
 64. pəncərə tipli
 65. QIZDIRICILAR
   
   
  • Elektrik qızdırıcıları
  • Infraqırmızı istilik cihazları
  • İstilik mübadiləsi batareyaları
  • İstilik mübadiləsi cihazları
  • Maye yanacaq qızdırıcıları
  • Qatı yanacaq qızdırıcıları
  • Qaz qızdırıcıları
  • Qızdırıcılar üçün aksessuarlar
  • Su qızdırıcıları
 66. QIZDIRICILAR
 67. RADİATORLAR
   
   
  • Alüminium
  • Çuqun
  • Elektrik
  • Polad
  • Qaz
  • Radiasiya
 68. RADİATORLAR
 69. SAUNALAR
   
   
  • Saunalar üçün avadanlıq və aksessuarlar
 70. SAUNALAR
 71. SOYUDUCULAR
   
   
  • Buxar absorbsiya edən soyuducular
  • Isti su absorbsiya edən soyuducular
  • Qaz absorbsiya edən soyuducular
  • Soyuducu kameralar və qapılar
  • Soyuducu üçün aksesuarlar
  • Soyuducu üçün avadanlıqlar
 72. SOYUDUCULAR
 73. SOYUTMA QÜLLƏSİ
   
   
 74. SOYUTMA QÜLLƏSİ
 75. SPA
   
   
 76. SPA
 77. TEMPERATUR KOMPENSATORLARI
   
   
 78. TEMPERATUR KOMPENSATORLARI
 79. ÜZGÜÇÜLÜK HOVUZLARI
   
   
  • Fəvvarələr
  • Hovuz aksesuarları
  • Hovuz üçün avadanlıqlar
  • Hovuz üçün avtomatika
  • Hovuzlar üçün kimyəvi preparatlar
  • Hovuzlar üçün köşklər və örtük materialları
 80. ÜZGÜÇÜLÜK HOVUZLARI
 81. VANNA VƏ CAKUZİ
   
   
  • Avtomatik və fotosel kranlar
  • Bidelər
  • Dəsmal quruducuları
  • Duş
  • Duş aksessuarları
  • Əl-üz yuma tasları
  • Hamam otağı üçün aksessuarlar
  • Hamam otağı üçün mebel
  • Sanitariya avadanlıqları üçün keramika məhsulları
  • Sanitariya qurğuları, avadanlıq və aksessuarlar
  • Sifon və su sütunları
  • Tualet kasaları (unitazlar)
  • Tualet oturacaqları
  • Vanna və duş kabinələri
 82. VANNA VƏ CAKUZİ
 83. VENTİLYASİYA KƏMƏRLƏRİ (HAVA KANALLARI)
   
   
  • Hava kanalı istehsalı üçün avadanlıqlar
  • Hava kanalları, parça
  • Hava kanalları, qalvanizə edilmiş
  • Hava kanalları, yarımelastik
  • Hava kanalları, еlastik
 84. VENTİLYASİYA KƏMƏRLƏRİ (HAVA KANALLARI)
 85. VENTİLYATORLAR
   
   
  • Havalandırma sistemləri üçün aksessuarlar
  • Istilik ventilyatorları
  • Turbo ventilyator
 86. VENTİLYATORLAR
 87. КLAPANLAR
   
   
  • Avtomatik axın klapanları
  • Bağlayıcı
  • Elektromaqnit klapanlar
  • Genişləndirici klapanlar
  • Kürə
  • Nəzarət-idarəetmə klapanları
  • Termostatik klapanlar
 88. КLAPANLAR

TƏRƏFDAŞLAR

SƏRGİYƏ QALIB:

GÜN

SAAT

DƏQ

SAN